ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

: 1026170153

รหัส Smis 8 หลัก

: 26012003

รหัส Obec 6 หลัก

: 170153

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)

: นวมราชานุสรณ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)

: Nawama Rachanusorn

ที่อยู่

: หมู่ที่   -   บ้าน-

ตำบล

: ท่าช้าง

อำเภอ

: เมืองนครนายก

จังหวัด

: นครนายก

รหัสไปรษณีย์

: 26000

โทรศัพท์

: 037-311467

โทรสาร

: 037-311945

ระดับที่เปิดสอน

: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง

: 22 กรกฎาคม 2515

อีเมล์

:

เว็บไซต์

: http://http://www.nawama.ac.th/

Facebook

:

กลุ่มโรงเรียน

: ขุนด่านปราการชล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: องการบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ

: 44.4 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ

: 1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13:16:12 น.)